در صورتی که شخصیت حقیقی هستید موارد مربوط به اطلاعات شرکت را خالی بگذارید
در صورتی که شخصیت حقیقی هستید موارد مربوط به اطلاعات شرکت را خالی بگذارید
لازم است هزينه هاي چاپ آگهی همزمان با عقد قرارداد، طی چك در وجه شرکت مهندسی و تحقيقات صنايع لاستیک پرداخت شود. “پرداخت حداقل 50 درصد از هزينهي آگهی ،پيش از چاپ الزامی است.” - ماهنامه‌ي دنياي لاستيك و تاير در رد هرگونه سفارشی که مغاير با اهداف نشريه و مقررات موجود باشد، اختيار دارد. آگهی با شعارهاي اغراق آميز پذيرفته نمي‌شود. تاريخ چاپ آگهی پيرو تاريخ انتشار نشريه است. - در صورت مصاحبه خبرنگار نشريه با مديران شرکتها و درج آن در نشريه مبلغ 20,000,000 ریال دريافت خواهد شد و به ازاي هر صفحه از چاپ مصاحبه در نشريه، مبلغ 5,000,000 ریال به اين قيمت اضافه خواهد شد. - چنانچه سفارش آگهی‌هاي رنگی براي بيش از يك شماره تكرار شود، به ازاي هر بار تكرار آگهی، تا سقف 5 درصد از قيمت آن ،تخفيف داده خواهد شد. * اگر شخص حقیقی هستید موارد مربوط به شخصیت حقوقی را خالی بگذارید.
لازم است هزينه‌هاي چاپ آگهی همزمان با عقد قرارداد، طی چک در وجه شركت مهندسی و تحقيقات صنايع الستيک پرداخت شود. پرداخت حداقل 50 درصد از هزينه‌ی آگهی ،پيش از چاپ الزامی است.” -نشريه‌ي صنعت الستيک ايران در رد هرگونه سفارش ي كه مغاير با اهداف نشريه و مقررات موجود باشد، اختيار دارد. آگهی با شعارهاي اغراق‌آميز پذيرفته نمی‌شود. تاريخ چاپ آگهی پيرو تاريخ انتشار نشريه است. -در صورت مصاحبه خبرنگار نشريه با مديران شركت‌ها و درج آن در نشريه مبلغ 20,000,000 ریال دريافت خواهد شد و به ازاي هر صفحه از چاپ مصاحبه در نشريه، مبلغ 5,000,000 ریال به اين قيمت اضافه خواهد شد. -چنانچه سفارش آگهی‌هاي رنگی براي بيش از يک شماره تكرار شود، به ازاي هر بار تكرار آگهی، تا سقف 5 درصد از قيمت آن، تخفيف داده خواهد شد. * اگر شخص حقیقی هستید موارد مربوط به شخصیت حقوقی را خالی بگذارید.

سوال یا ابهام ؟

در صورت وجود سوال یا ابهام لطفا به آدرس [email protected] ایمیل بزنید و یا با شماره 44787917 021 تماس حاصل فرمایید